Regulamin strony internetowej www.ovb.pl wraz z Polityką Prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm) i określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług dostępnych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.ovb.pl   (zwanej w dalszej części jako:  „Strona”,  „Strona Internetowa” lub „Strona Internetowa OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. ”).

Właścicielem i Administratorem niniejszej Strony Internetowej, wraz ze wszystkimi jej podstronami jest firma OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-527), przy ul. Mierosławskiego 11A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022449, nr NIP: 522-10-12-197, nr REGON: REGON: 010226340 (dalej też jako „OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. ” lub „Administrator”).

II. Charakter strony internetowej

1. Niniejsza Strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny o firmie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. , prowadzonej przez nią działalności i oferowanych produktach finansowych i nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu  art. 66 i n. kodeksu cywilnego, ani też nie zmierzają do zawarcia umowy lub nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej Stronie Internetowej nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji, a także nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

2. W związku z dynamicznymi zmianami w produktach oferowanych przez Spółki OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., Administrator nie odpowiada za aktualność i kompletność informacji opublikowanych na niniejszej Stronie Internetowej, w szczególności dotyczących informacji o cenach oraz warunkach oferowanych przez OVB produktów.  Ze względu na informacyjny charakter Strony, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących jakiegokolwiek produktu należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Spółki OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. lub jej autoryzowanymi Współpracownikami. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług oferowanych przez OVB znajdują się wyłącznie w indywidualnych umowach zawieranych bezpośrednio z Współpracownikami firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. albo innych dokumentach, jeżeli ich treść tak stanowi.

III. Ogólne zasady korzystania ze strony

1. Wejście na Stronę Internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

2. Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej Stronie Internetowej.

3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych Administratora i osób trzecich, w tym poszanowaniem prawa do prywatności,  i innych przysługujących im praw.

4. Użytkownicy nie wyrażający zgody na powyższe warunki zobowiązani są do opuszczenia niniejszej Strony Internetowej. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres Administratora, który w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza prawa Administratora lub osób trzecich i/lub korzysta ze Strony w sposób niezgodny z Regulaminem ma prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do zaniechania naruszania niniejszych praw i  prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, jak też ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Strony każdego takiego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach.

IV. Dostęp do strony

Strona internetowa OVB jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników sieci  Internet i  do jej korzystania nie jest wymagane spełnienie żadnych warunków formalnych, poza wymogami technicznymi, którymi są:

1. Komputer z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s,

2. Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików „cookies” oraz „JavaScript” tj:  Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 17.0.9 lub nowsza wersja, Opera 15 lub nowsza wersja, Google Chrome 30 lub nowsza wersja, Apple Safari 5.1 lub nowsza wersja,

3. Warunkiem korzystania z materiałów audio/video zamieszczonych na Stronie może być  ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika programu Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej i Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony.

5. Dostęp do Strony jest bezpłatny i nie wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji ani wskazania żadnych danych osobowych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn  wszelkich zmian i modyfikacji niniejszej Strony Internetowej, jak również nawet jej całkowitego usunięcia. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie OVB.

V. Odpowiedzialność administratora strony i wyłączenia odpowiedzialności

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniający poprawność jego działania, jednakże pomimo poczynienia wszelkich starań  Administratora nie może zagwarantować stałej i niezakłóconej dostępności do Strony internetowej i wszystkich jej podstron, jak również ich bezbłędnego i nieprzerwanego  funkcjonowania.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Kompletność, aktualność zamieszczonych na Stronie informacj,

2. Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu oraz spowodowane naruszeniem przez użytkowników praw osób trzecich,

3. Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu strony internetowej lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora lub, które nastąpiły w wyniku zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec w rozsądnym czasie,

4. Wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub inne urządzenia systemu teleinformatycznego użytkownika wynikłe z korzystania ze strony lub związane z pobieraniem z niej jakichkolwiek, danych, tekstów, zdjęć, plików lub innych materiałów,

5. Szkody związane z zainfekowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika przez szkodliwe oprogramowanie typu wirusy, konie trojańskie, malware, spyware, cracking, phishing lub inne,

6. Treści, materiały oraz funkcjonowanie zewnętrznych Stron internetowych należących do osób trzecich, do których odesłania zamieszczone są na Stronie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własną odpowiedzialność.

VI. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Administrator zastrzega, że zawartość  niniejszej  Stronie internetowej  oraz wszystkich jej podstronach chroniona jest prawem autorskim. Wszystkie teksty, elementy graficzne, dźwięki, filmy, logotypy dostępne na łamach Strony włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną stanowią przedmiot praw wyłącznych OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. lub podmiotów z nim współpracujących lub są własnością osób trzecich, które udzieliły zgody dla OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. na korzystanie z tych materiałów.  

2. Użytkownik może pobierać, kopiować lub drukować treści ze Strony wyłącznie w celach informacyjnych,  wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych).

3. Zawartość Strony Internetowej ( tj. wszelkie dane, treści,  prezentacje , struktury i układy graficzne strony albo inne dzieła chronione przez prawo autorskie) nie może być publicznie odtwarzana, upowszechniana, powielana, rozpowszechniana,  publikowana, modyfikowana , przekazywana w całości lub części , w jakiejkolwiek formie  bez uzyskania  pisemnej uprzedniej zgody OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. . Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części niniejszej Strony Internetowej w materiałach reklamowych, prasowych, opracowaniach (pisemnych i elektronicznych, innych stronach internetowych) lub aplikacjach  (blogi)  itd., bez uzyskania pisemnej  zgody firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. .  

VII. Inne usługi strony internetowej OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

1.   Facebook:

Każdy Użytkownik może skorzystać z odnośnika w formie litery „F” znajdującej się na niebieskim tle,  po którego kliknięciu Użytkownik zostanie przeniesiony do profilu firmy  Właściciela – firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. w platformie skocznościowej Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/pages/OVB-Allfinanz-Polska/370420592979196 (dalej jako „ Profil OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. ”). Wejście na Profil OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu i zasad obowiązujących na platformie Facebook. Użytkownicy  korzystający z możliwości wpisywania opinii na Profilu OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. , ponoszą wszelką odpowiedzialność za zamieszczone poprzez siebie treści  wobec osób trzecich. W przypadku uznania, ze Użytkownik naruszył przepisy Regulaminu portalu Facebook lub też warunki Strony OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. , albo też inny sposób naruszył prawo albo inne, ogólne reguły dotyczące sieci Internet, Administrator może dokonać moderacji zamieszczonej treści w postaci jej ocenzurowania, usunięcia lub nawet zablokowania Użytkownika.

2.    „Intranet”:

Strona OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zawiera specjalnie wydzieloną część Strony tzw. „Intranet” , w której znajdują  się materiały dostępne tylko dla wybranej grupy Użytkowników, którym Administrator nadal specjalne uprawnienia (pracownicy forum OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. , współpracownicy, doradcy, agenci itp.). Dostęp do Intranetu możliwy jest jedynie po zalogowaniu się danymi wskazanymi przez Administratora.  Informacje i materiały zamieszczone w Intranecie skierowane są wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników i jakikolwiek nieautoryzowany dostęp innych osób, niż uprawnionego Użytkownika jest zabroniony. Hasła dostępu do Intranetu nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu Intranetu Użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę. Umożliwienie przez Użytkownika swoich danych logowania do Intranetu może być podstawą do zablokowania konta takiego Użytkownika wraz z pozbawieniem go dostępu do danych zawartych w Intranecie. Dane przekazywane w ramach Intranetu  dotyczyć mogą m.in. informacji związanych z informacjami nt. Właściciela, ogłoszenia firmowe, dokumenty i materiały szkoleniowe, bazy danych dot. Klientów firmy, forum dyskusyjne, pocztę elektroniczną, system pomocy itp. Wszelkie informacje uzyskane za pomocą Intranetu mogą być wykorzystane tylko przez zalogowanego Użytkownika, dla którego zostały przeznaczone.  

VIII. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia tego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te stają się wiążące dla Użytkowników w momencie ich opublikowania na Stronie.

3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres: ovb@ovb.com.pl.

Polityka Prywatności

Spółka OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  jest Administratorem niniejszej Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych dotyczących każdego Użytkownika tej Strony.  

I. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie

1. Każdy Użytkownik wchodząc na Stronę Internetową OVB wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnianych w formularzu kontaktowym, formularzu aplikacyjnym  i innych usługach Strony w celach informacyjnych i statystycznych. 

2. Termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Zalicza się do nich takie informacje jak min.: imię i nazwisko Użytkownika Strony, nazwę (nick) Użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu , numer karty kredytowej lub płatniczej, wiek, płeć, wykształcenie, data urodzenia, płeć,  a także inne informacje takie jak np. adres IP, informacje dotyczące  stylu życia, hobby,  zainteresowania, czy preferencje zakupowe Użytkownika.

3. Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.). Użytkownik jest uprawniony do dostępu do tych danych, ich zmiany, skorygowania, zablokowania lub nawet żądania ich usunięcia z bazy danych Administratora. Zgłoszenie żądania usunięcia danych Użytkownika, może  oznaczać likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych elementów Strony.

Dane te są wykorzystywane przez Administratora jedynie w ścisłe określonym celu tj.:

   - wysłania informacji żądanych przez Użytkownika, takich jak np. wysyłka newslettera, odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie, zgłoszony problem  itp.

   - kierowania informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika Strony adres pocztowy  lub adres e-mail, w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.

4. Podane przez Użytkownika dane osobowe, jak i informacje noszące znamiona danych osobowych nie są przekazywane ani udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy obowiązek ich udzielenia wynika z przepisów obowiązującego prawa i  pochodzi od organów ścigania.

5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Prawo do ich poprawiania, modyfikowania oraz prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego używania informacji o Użytkowniku, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, bądź elektronicznej na adres e-mail:  ovb@ovb.com.pl.

II. Pliki „cookies” czyli tzw. „ciasteczka

Niniejsza Strona Internetowa używa plików cookies tj. tzw. ciasteczek, aby poprawić jakość oferowanych usług. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Pozwalają na zidentyfikowanie komputera Użytkownika i gromadzenie innych  danych dotyczących korzystania ze Strony np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej. Za pomocą plików cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania ze Strony. Nie są natomiast zbierane żadne dane identyfikujące Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox etc.) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze  Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze Użytkownika. Użytkownik może  w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Strony. Z tego względu zaleca  się Użytkownikom wyrażenie zgody na obsługę  plików cookies.   Pliki cookies dzielą się na tymczasowe - pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach właściwej  przeglądarki internetowej. W celu zapoznania  się  z  informacjami na temat rodzajów plików cookies, ich wykorzystania  i zarządzania nimi należy skierować się na strony:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl oraz

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Informacje dotyczące ochrony danych oraz prawnie wymagane informacje przy korzystaniu z usługi "Zoom" do przeprowadzania wideokonferencji w OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ulicy Mierosławskiego 11a

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi "Zoom".

Cel przetwarzania

Używamy "Zoom" jako narzędzia do prowadzenia spotkań online, wideokonferencji i/lub szkoleń online (zwanych dalej "Spotkaniami online"). "Zoom" to usługa firmy Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w USA.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, co jest bezpośrednio związane z prowadzeniem "spotkań online" jest OVB Holding AG.

Uwaga: W przypadku korzystania ze strony internetowej "Zoom", to dostawca "Zoom" jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Jakie dane są przetwarzane?

Przy użyciu "Zoom" przetwarzane są różnego rodzaju dane. Są to przede wszystkim dane użytkownika (nazwisko, imię, adres e-mail, opcjonalnie: telefon, zdjęcie) oraz dane tekstowe, dane audio i wideo używane podczas "Spotkania Online". W "Zoom" można samodzielnie w każdej chwili wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon. Tworzone i wykorzystywane są również metadane spotkań.

Zakres przetwarzania danych

Używamy  "Zoom" do przeprowadzania "spotkań online". Jeśli takie „spotkanie online" będzie nagrywane, poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o zgodę. W przypadku szkoleń online, możemy udostępnić takie nagranie wybranej grupie uczestników za pomocą linku. O tym również zostaną Państwo poinformowani przed nagraniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli w związku z korzystaniem z "Zoom" dane osobowe nie są wymagane do nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku pracy, a mimo to stanowią podstawowy element korzystania z "Zoom", wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Ustawa o ochronie danych osobowych. (RODO )W tych przypadkach jesteśmy zainteresowani skutecznym prowadzeniem "spotkań online".

Ponadto podstawą prawną dla przetwarzania danych w związku ze "spotkaniami online" jest art. 6 ust. 1 lit. b) Ustawy o ochronie danych osobowych, o ile spotkania odbywają się w ramach stosunków umownych.

Jeżeli stosunek umowny nie występuje, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ustawy o ochronie danych osobowych. Również w tym przypadku jesteśmy zainteresowani efektywną realizacją "spotkań online".

Odbiorca / przekazywanie danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w "spotkaniach online" z reguły nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że są one specjalnie przeznaczone do przekazania.

Inni odbiorcy: Dostawca "Zoom" uzyskuje wiedzę na temat wyżej wymienionych danych z konieczności, o ile jest to przewidziane w naszej umowie o przetwarzaniu danych z "Zoom".

Dalsze informacje na temat praw ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie  Zoom Inc:

https://Zoom.us/de-de/privacy.html

https://Zoom.us/de-de/gdpr.html

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Siedziba Zoom znajduje się w USA. Dane osobowe są zatem przetwarzane również w państwie trzecim. Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z dostawcą "Zoom" na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Po oświadczeniu o unieważnieniu EU-US-Privacy-Shields, nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do USA. Na przykład, prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do ich danych osobowych, są w USA ograniczone. Jako dodatkowe zabezpieczenie skonfigurowaliśmy również naszego zooma w taki sposób, że tylko centra danych w UE, Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), są wykorzystywane do organizowania "spotkań online". Nagrania są przechowywane na serwerach "Zoom" tylko przez określony czas, a następnie, zgodnie z obowiązkiem przechowywania, na serwerach w UE.

Kontakt

Piotr Butrym, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11a

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Macie Państwo prawo dostępu dodotyczących Was danych osobowych. W każdej chwili możecie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji. W przypadku prośby o informacje, która nie została złożona na piśmie, proszę wziąć pod uwagę, że możemy zażądać od Państwa przedstawienia dowodów potwierdzających, że są Państwo osobą, za którą się podają.

Ponadto użytkownik ma prawo do korekty lub usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania danych, o ile jest do tego uprawniony.

Wreszcie, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w ramach przepisów ustawowych.

Mają Państwo również prawo do przekazywania danych w ramach przepisów o ochronie danych osobowych.

Usuwanie danych

Co do zasady, usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. Wymóg może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane są nadal potrzebne do realizacji usług wynikających z umowy, do sprawdzenia i udzielenia lub odrzucenia roszczeń gwarancyjnych i rękojmi. W przypadku ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych, skreślenie jest rozważane dopiero po wygaśnięciu danego obowiązku przechowywania.

Nawet po zakończeniu stosunku umownego OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. Z o.o zatrzyma dane w zakresie, w jakim będzie ich potrzebowało, aby w razie potrzeby móc udostępnić je Państwu lub osobom trzecim, dotrzymać ustawowych okresów przechowywania lub skorzystać z własnych praw lub roszczeń. Wszystkie kolejne nagrania "spotkań online" zostaną usunięte najpóźniej po trzech miesiącach. Jeśli OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. Z o.o przetwarza dane na podstawie Państwa zgody, dane te zostaną usunięte natychmiast po odwołaniu przez Państwa swojej zgody.

Stan na dzień: 16.11.2020