OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

ul. Mierosławskiego 11A

01-527 Warszawa

Telefon:+48 22 5763535

Telefax: +48 22 5763534

Mail: ovb@hq.ovb.com.pl

Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Artur Kijonka, Prezes Zarządu

Artur Pałęga, Członek Zarządu

Andreas Simon, Członek Zarządu

Przedmiot działalności:

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na długoterminowym, przekrojowym i przede wszystkim zorientowanym na Klienta doradztwie ubezpieczeniowym i finansowym prywatnych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

KRS: 0000022449 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał Zakładowy: 1 120 580,00 PLN w całości opłacony

NIP: 522-10-12-197

 

Ujawnienie informacji na temat dystrybucji produktów inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2088 w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji).

Przy świadczeniu usług doradztwa ubezpieczeniowego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju.

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. nie realizuje obecnie samodzielnej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ aktualne informacje pozyskane od Partnerów Produktowych nie są wystarczające, aby można było szczegółowo sprawdzić, jakie niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju istnieją i jak można je uwzględnić w czynnościach agencyjnych (doradztwa ubezpieczeniowego), OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. przy świadczeniu usług doradztwa ubezpieczeniowego nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju.

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. rozważa w przyszłości analizę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa ubezpieczeniowego, zgodnie z wypracowanymi regulacyjnymi standardami technicznymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) Partnerzy Produktowi firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. są również zobowiązani do przestrzegania przepisów i muszą uwzględniać i ujawniać ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem, dlatego też mają obowiązek przygotowania odpowiednich informacji przedumownych, które OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. przekazuje klientom przed zawarciem umowy (Karty produktu, OWU, etc.), zgodnie z regulacjami dotyczącymi dystrybucji ubezpieczeń. Brak takich informacji świadczy, że ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest uznawane za istotne, podczas doradztwa świadczonego przez agentów OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. w zakresie produktów finansowych.

Zakłada się, że wszelkie informacje dotyczące skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu są już uwzględnione przez Partnerów Produktowych i przedstawione w informacjach przed zawarciem umowy. Jeśli tak nie jest, odpowiednie wyjaśnienie również zostanie przedstawione w informacjach przedumownych odpowiednich Partnerów Produktowych.

Na wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych nie mają wpływu poszczególne ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem.

Data publikacji: 9 marca 2021 r.

Data aktualizacji: 28 lutego 2023 r.

Data aktualizacji: 26 lipca 2023 r.