OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 11A
01-527 Warszawa

Telefon:+48 22 5763535
Telefax: +48 22 5763534
Mail: ovb@hq.ovb.com.pl

Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Artur Kijonka, Prezes Zarządu
Artur Pałęga, Członek Zarządu

Przedmiot działalności:

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na długoterminowym, przekrojowym i przede wszystkim zorientowanym na Klienta doradztwie ubezpieczeniowym i finansowym prywatnych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

KRS: 0000022449 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał Zakładowy: 1 120 580,00 PLN w całości opłacony
NIP: 522-10-12-197

Ujawnienie informacji na temat dystrybucji produktów inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2088 w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji)

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. nie realizuje obecnie samodzielnej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ techniczne normy regulacyjne europejskich organów nadzoru oraz informacje Partnerów Produktowych nie są jeszcze dostępne, aby można było szczegółowo sprawdzić, jakie niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju istnieją i jak można je uwzględnić w doradztwie, aspekty te nie są obecnie uwzględniane w procesie doradztwa.

Zobowiązani  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) Partnerzy Produktowi firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. są również  zobowiązani do przestrzegania przepisów i muszą uwzględniać i ujawniać ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem, dlatego też mają obowiązek przygotowania odpowiednich informacji przedumownych, które współpracownicy OVB Allfinanz przekazują klientom przed zawarciem umowy (Karty produktu, OWU, etc.)

Wynika z tego, że ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest uznawane za istotne, podczas doradztwa świadczonego przez agentów OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. w zakresie produktów finansowych.

Zakłada się, że są one już uwzględnione przez Partnerów Produktowych i przedstawione w informacjach przed zawarciem umowy. Jeśli tak nie jest, odpowiednie wyjaśnienie również zostanie przedstawione w informacjach przedumownych odpowiednich Partnerów Produktowych.

Na wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych nie mają wpływu poszczególne ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem.