OVB z nowym rekordem sprzedaży w roku obrotowym 2023

|

Kolonia, 21 marca 2024. OVB Holding AG, jedna z wiodących europejskich spółek pośrednictwa finansowego z siedzibą w Kolonii, kontynuowała swój wzrost i nabrała rozpędu w roku obrotowym 2023. Dochody z tytułu pośrednictwa wzrosły znacząco o 6,7 procent do 354,3 mln euro. W ten sposób firma osiągnęła historyczny rekord sprzedaży po raz czwarty z rzędu. Wynik operacyjny spadł zgodnie z oczekiwaniami z 22,0 do 17,8 mln euro, głównie ze względu na wzrost kosztów związany z inflacją. Ze względu na znaczną poprawę wyniku finansowego, zysk na akcję wyniósł 1,00 euro, a zatem był na równi z rokiem poprzednim.

Liczba klientów w raportowanym okresie wzrosła o 5,4 procent do 4,50 miliona, co również stanowi nowy rekord. Również zespół sprzedażowy OVB zwiększył liczbę pełnoetatowych pośredników finansowych z 5 772 do 5 892.

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 r. Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiły zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2023 w niezmienionej wysokości 0,90 euro na akcję.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG: "Po raz czwarty z rzędu OVB było w stanie wygenerować historycznie najlepszy wynik w zakresie przychodów z tytułu pośrednictwa. Nasza dynamika wzrostu poprawiła się znacznie w ciągu 2023 r. i utrzymuje się w pierwszych miesiącach bieżącego roku obrotowego."

Wszystkie trzy segmenty ze wzrostem w drugiej połowie 2023 roku

Segment Europy Środkowo-Wschodniej w szczególności przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży w Grupie. OVB odnotowało w tym segmencie bardzo silny wzrost sprzedaży o 13,8 procent do 198,5 mln euro. W segmencie niemieckim przychody z tytułu pośrednictwa spadły umiarkowanie z 61,2 do 58,7 mln euro. Dwucyfrowe stopy wzrostu w obszarach produktowych prywatnych ubezpieczeń emerytalnych, ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń majątkowych zostały zrównoważone przez znaczne spadki w działalności finansowej ze względu na warunki rynkowe. Bardzo cieszy fakt, że segment niemiecki w drugiej połowie 2023 roku również odnotował wzrosty rok do roku. W regionie Europy Południowej i Zachodniej sprzedaż wzrosła nieznacznie z 96,3 do 97,2 mln euro w ciągu roku. Również w tym regionie osiągnięto dynamiczny wzrost w drugiej połowie roku.

EBIT ze wzrostem kosztów związanych z inflacją

Wynik operacyjny wszystkich segmentów był obciążony wzrostem kosztów związanych z inflacją. Segment niemiecki osiągnął wynik operacyjny w wysokości 4,8 mln euro (w roku poprzednim: 7,2 mln euro). Tutaj inwestycje w cyfryzację również miały wpływ na wyniki finansowe. W regionie Europy Południowej i Zachodniej EBIT wyniósł 3,2 mln euro (w roku poprzednim: 5,2 mln euro). Na zyski wpłynęły w szczególności wyższe koszty osobowe i inwestycje w rozwój sprzedaży. Pomimo wzrostu kosztów związanych z inflacją, EBIT w segmencie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 4,5 procent do 19,6 mln euro dzięki wyższej sprzedaży.

Prognoza na 2024 r.

Zarząd OVB Holding AG zakłada, że ogólny pozytywny trend w wynikach sprzedaży będzie kontynuowany. Aby uwzględnić obecną niepewność w ogólnym rozwoju gospodarczym, OVB prognozuje przychody z tytułu pośrednictwa w przedziale od 360 do 385 mln euro oraz wynik operacyjny w wysokości od 17 do 20 mln euro w roku obrotowym 2024.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5 892 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,50 mln klientów. W 2023 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 354,3 mln euro, jak też EBIT w wysokości 17,8 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej: https://www.ovb.eu/public-relations/pressemitteilungen.html

Wyniki Koncernu OVB 2023

Dane operacyjne

 

Jednostka

2022

2023

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

4,27 mln

4,50 mln

+5,4 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

5.772

5.892

+2,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

331,9

354,3

+6,7 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

2022

2023

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

22,0

17,8

-19,0 %

Marża EBIT

%

6,6

5,0

-1,6 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln euro

14,7

14,3

-2,4 %

Dane dotyczące akcji OVB

 

Jednostka

2022

2023

Zmiana

Kapitał zakładowy (31.12.)

mln euro

14,25

14,25

±0,0 %

Liczba akcji (31.12.)

mln sztuk

14,25

14,25

±0,0 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

1,03

1,00

-2,4 %

Dywidenda na akcję

euro

0,90

0,901)

±0,0 %

 

 

 

 

 

1)2023 prognoza

Wyniki z poszczególnych regionów 2023

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

2022

2023

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

2,92 Mio.

3,11 Mio.

+6,7 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

3.461

3.695

+6,8 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

174,4

198,5

+13,8 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

18,8

19,6

+4,5 %

Marża EBIT

%

10,8

9,9

-0,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

2022

2023

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

616.224

613.037

-0,5 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

1.219

1.120

-8,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

61,2

58,7

-4,1 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

7,2

4,8

-33,2 %

Marża EBIT

%

11,8

8,2

-3,6 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

2022

2023

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

738.712

779.678

+5,5%

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

1.092

1.077

-1,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

96,3

97,2

+0,8 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

5,2

3,2

-38,0 %

Marża EBIT

%

5,4

3,3

-2,1 %-Pkt.

 

 

 

 

 

W procentach i liczbach mogą wystąpić różnice w zaokrągleniu. Procenty są obliczane na podstawie TEUR.