OVB wkracza w jubileuszowy rok 50-lecia swojej działalności z dobrymi wynikami.

|

OVB wkracza w jubileuszowy rok 50-lecia swojej działalności z dobrymi wynikami.

  • Przekroczenie prognozy sprzedaży i zysków
  • Wzrost sprzedaży o 11,4 proc.
  • Wzrost EBIT o 7,0 proc.
  • Dywidenda* stabilna na poziomie z ubiegłego roku

Kolonia, 30 marca 2020 r.  Jako preludium obchodów  50-lecia działalności europejski Koncern pośrednictwa finansowego zaprezentował dobre wyniki za rok obrotowy 2019. Przy wzroście sprzedaży o 11,4 procent do 257,8 mln euro, OVB przewyższa prognozę znacznego wzrostu sprzedaży. Wszystkie trzy segmenty działalności Koncernu osiągnęły umiarkowany lub silny wzrost sprzedaży.

OVB ponownie znacznie powiększyło swoją bazę Klientów o 7,8 procent do 3,76 miliona. Liczba Doradców Finansowych wzrosła o 354 czyli 7,5 procent do 5.069 w porównaniu do roku ubiegłego.

OVB osiągnęło wzrost przychodów z działalności operacyjnej o 7,0 procent do 14,1 mln euro, co również przewyższyło prognozę wyników. Skonsolidowany zysk netto wzrósł nawet o 14,5 procent do 11,0 mln euro. Zysk na akcję wyniósł 77 eurocentów, gdzie w roku ubiegłym było to 67 eurocentów.

»Rok 2019 był dla OVB bardzo dobrym rokiem, z dynamicznym wzrostem w całej Europie«, mówi OVB CEO OVB Mario Freis.

Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 10 czerwca 2020 r. wypłatę, stabilnej w porównaniu z rokiem ubiegłym, dywidendy w wysokości 0,75 euro na akcję.

* Propozycja dla akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.

Szczegółowe dane liczbowe

W największym segmencie, Europie Środkowo-Wschodniej, przychody z działalności pośrednictwa wzrosły o 5,7 procent do 122,9 mln euro. Segment Europy Południowej i Zachodniej zwiększył swoje przychody o 31,7 proc. do 73,3 mln euro. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim również wzrosły o 3,7 procent do 61,6 mln euro.

Wynik EBIT segmentu Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł z 9,9 mln euro do 11,1 mln euro, przekraczając tym samym oczekiwania. EBIT w Europie Południowej i Zachodniej spadł z 6,2 mln euro do 4,8 mln euro, natomiast wynik operacyjny w segmencie niemieckim również okazał się lepszy niż oczekiwano i wyniósł 7,9 mln euro.

Koncern poczynił znaczne postępy w dalszej realizacji strategii »OVB Evolution 2022«.  »Nasze działania strategiczne mają coraz bardziej pozytywny wpływ na sprzedaż i EBIT«, podkreśla CFO Oskar Heitz.

Perspektywy na cały rok

Na poziom koniunktury w Europie w bieżącym roku silny wpływ będą miały skutki działania koronawirusa. Ze względu na obecną niepewność co do rozpowszechniania się, czasu trwania i nieprzewidywalnych efektów rynkowych, spodziewamy się obecnie spadku przychodów i zysku operacyjnego z działalności pośrednictwa.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenia majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.069 Pośredników Finansowych opiekuje się 3,76 mln Klientów.

W 2019 OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 257,8 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,1 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników roku obrotowego 2019 oraz sprawozdanie finansowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej
www.ovb.eu è Presse è Pressemitteilungen.

Wyniki Koncernu OVB za rok 2019

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2018

01.01. – 31.12.2019

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

3,48 mln

3,76 mln

+7,8 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

4.715

5.069

+7,5 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

231,3

257,8

+11,4 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2018

01.01. – 31.12.2019

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

13,2

14,1

+7,0 %

Marża EBIT

%

5,7

5,5

-0,2 %-Pkt.

Wyniki Koncernu według udziału
Spółek

mln euro

9,6

11,0

+14,5 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,67

0,77

+14,5 %

Dywidenda na akcje*

euro

0,75

0,75

±0,0 %

 

 

 

 

 

* 2019 propozycja

Dane z poszczególnych regionów za 12m/2019

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2018

01.01. – 31.12.2019

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

2,39 Mio.

2,52 Mio.

+5,8 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

2.752

2.919

+6,1 %

Wpływy z pośrednictwa

mln euro

116,3

122,9

+5,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

9,9

11,1

+12,5 %

Marża EBIT

%

8,5

9,0

+0,5 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2018

01.01. – 31.12.2019

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

616.775

612.982

-0,6 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

1.333

1.295

-2,9 %

Wpływy z pośrednictwa

mln euro

59,4

61,6

+3,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

7,1

7,9

+11,1 %

Marża EBIT

%

11,9

12,8

+0,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2018

01.01. – 31.12.2019

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

481.283

619.374

+28,7 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

630

855

+35,7 %

Wpływy z pośrednictwa

mln euro

55,6

73,3

+31,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

6,2

4,8

-22,1 %

Marża EBIT

%

11,2

6,6

-4,6 %-Pkt.