OVB w roku jubileuszu 50-lecia z najwyższym obrotem w historii przedsiębiorstwa

|

OVB w roku jubileuszu 50-lecia z najwyższym  obrotem w historii przedsiębiorstwa

  • Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 4,9 proc. do nowego poziomu 270,6 mln euro
  • Poprawa EBIT do 14,9 mln
  • Znaczący wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych
  • 0,75 euro dywidendy plus 0,25 euro premii jubileuszowej*

Kolonia, 23 marca 2021. W roku 2020, w roku jubileuszu 50-lecia, OVB osiągnęło najlepszy wynik sprzedaży w historii firmy - przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 4,9 procent do 270,6 mln euro. Liczba Klientów, obsługiwanych przez OVB w 15 europejskich krajach wzrosła o 5,5 proc. do prawie 4 mln. Zespół sprzedaży OVB powiększył się do 5.248 jednozawodowych pośredników finansowych. »Pomimo negatywnych skutków pandemii COVID 19, z powodzeniem kontynuowaliśmy kurs wzrostu i udało nam się zwiększyć - w niektórych przypadkach znacznie - wszystkie kluczowe wskaźniki«, mówi CEO OVB Mario Freis.

Konsekwentna realizacja strategii »OVB Evolution 2022«, przyspieszona digitalizacja oraz silne zaangażowanie Pośredników Finansowych w szczególnie wymagającym roku 2020 stanowią podstawę sukcesu biznesowego w minionym roku obrotowym.

Ze względu na bardzo dobry rozwój działalności w jubileuszowym roku 2020 i utrzymujące się pozytywne perspektywy na cały 2021 rok, Zarząd i Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. postanowiły zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę jednorazowej premii jubileuszowej w wysokości 0,25 euro za rok obrotowy 2020 – dodatkowo do stabilnej dywidendy w wysokości 0,75 euro na akcję.

* Propozycja dla akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie zwołane na 9 czerwca 2021 r.

 

Szczegóły dotyczące kluczowych wskaźników

W najsilniejszym segmencie Europy Środkowej i Wschodniej, przychody z tytułu pośrednictwa znacząco wzrosły o 6,0 procent z 122,9 mln euro do 130,4 mln euro. Szczególnie pozytywny rozwój biznesu nastąpił w Rumunii, Polsce, Czechach i na Słowacji. W segmencie niemieckim przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 61,3 mln euro osiągnęły prawie ubiegłoroczny poziom 61,6 mln euro. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wyniosły 78,9 mln euro w porównaniu z 73,3 mln euro w roku poprzednim odnotowując znaczny wzrost o 7,6 procent. Wzrost sprzedaży był szczególnie znaczący w Szwajcarii, Hiszpanii, Austrii i Belgii.

EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej dynamicznie wzrósł o 28,0 proc. z 11,1 mln euro do 14,2 mln euro. W szczególności w Czechach, Rumunii, Polsce i na Słowacji odnotowano znaczny wzrost zysków. Zysk operacyjny w segmencie Europy Południowej i Zachodniej spadł o 13,5% z 4,8 mln euro do 4,2 mln euro, częściowo z powodu zwiększonych wydatków na cyfryzację, podczas gdy zysk operacyjny w segmencie Niemiec wzrósł o 2,6% z 7,9 mln euro do 8,1 mln euro. Wynik operacyjny (EBIT) Koncernu OVB wyniósł zatem 14,9 mln euro i był o 5,7 % wyższy od wyniku z roku poprzedniego, wynoszącego 14,1 mln euro. CFO Frank Burow podkreśla: »Firma OVB zwiększyła sprzedaż, zyski i przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku jubileuszowym. Jest to solidny fundament biznesowy do osiągnięcia celów określonych w naszej strategii. «

Perspektywy na 2021 rok

Również w roku 2021 OVB zamierza kontynuować kurs wzrostowy i dążyć do dalszego zwiększania liczby Pośredników Finansowych i Klientów. W roku 2021 OVB spodziewa się nieznacznego wzrostu przychodów z działalności pośrednictwa w porównaniu z rokiem 2020. Wynik operacyjny powinien pozostać na stabilnym poziomie z roku obrotowego 2020. Niepewność pozostaje ze względu na konsekwencje trwałego rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19, których nie można jeszcze przewidzieć.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.248 Pośredników Finansowych opiekuje się 3,96 mln Klientów.

W 2020 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 270,6 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,9 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Wyniki Koncernu za rok 2020

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2019

01.01. – 31.12.2020

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

3,76 mln

3,96 mln

+5,5 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

5.069

5.248

+3,5 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

257,8

270,6

+4,9 %

 

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2019

01.01. – 31.12.2020

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

14,1

14,9

+5,7 %

Marża EBI

%

5,5

5,5

±0,0 %-Pkt.

Wyniki Koncernu według udziału Spółek

mln euro

11,0

10,5

-4,8 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,77

0,74

-4,8 %

Dywidenda na akcję*

euro

0,75

0,75 + 0,25

+33,3 %

 

 

 

 

 

* 2020 propozycja

 

Dane z poszczególnych regionów za rok 2020

 

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2019

01.01. – 31.12.2020

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

2,52 mln

2,70 mln

+7,0 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

2.919

3.071

+5,2 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

122,9

130,4

+6,0 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

11,1

14,2

+28,0 %

Marża EBIT

%

9,0

10,9

+1,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2019

01.01. – 31.12.2020

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

612.982

609.432

-0,6 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

1.295

1.242

-4,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

61,6

61,3

-0,4 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

7,9

8,1

+2,6 %

Marża EBIT

%

12,8

13,2

+0,4 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2019

01.01. – 31.12.2020

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

619.374

652.934

+5,4 %

Pośrednicy Finansowi (31.12.)

liczba

855

935

+9,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

73,3

78,9

+7,6 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

4,8

4,2

-13,5 %

Marża EBIT

%

6,6

5,3

-1,3 %-Pkt.