OVB osiąga silny wzrost sprzedaży i zysków w 2021 roku

|

OVB osiąga silny wzrost sprzedaży i zysków w  2021 roku
 

  • Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 18,5 proc. do  
    nowego rekordowego poziomu 320,7 mln euro
  • EBIT wzrósł o 46,2 proc. do 21,8 mln euro
  • Znaczący wzrost liczby klientów i Pośredników Finansowych

Kolonia, 23 marca 2022.  OVB Holding AG zamknął rok obrotowy 2021 z nowym  re-kordem sprzedaży. Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego wygenerował dochód z tytułu pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro, co odpowiada wzrostowi o 18,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.  EBIT Koncernu wzrósł jeszcze silniej o 46,2 proc. do 21,8 mln euro.  Liczba Klientów obsługiwanych obecnie przez OVB  na 15 europejskich rynkach wzrosła do 4,13 mln. Zespół sprzedaży OVB został znacznie rozszerzony do 5 603 pełnoetatowych Pośredników Finansowych.

»Dzięki temu znacznemu wzrostowi sprzedaży i zysków OVB ma powody do radości.  Jesteśmy jednak wstrząśnięci obrazami wojny, cierpienia i krzywdy, które docierają do nas obecnie z Ukrainy.  Atak Rosji jest także atakiem na nasze wspólne wartości, które, jako firma europejska, silnie związana z krajami i mieszkańcami Europy Wschodniej, głęboko potępiamy. Od 2007 roku działamy na Ukrainie. Dbamy o ludność ukraińską, naszych Klientów oraz naszych ukraińskich kolegów i ich rodziny.  Wraz z niemieckim OVB Hilfswerk Menschen in Not e. V.  utworzyliśmy fundusz wsparcie, tak, aby nieść naszą pomoc tam, gdzie jest pilnie potrzebna«, mówi Mario Freis, CEO OVB. »Mamy nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu i zaprzestanie przemocy. W tych dramatycznych dniach boleśnie uświadamiamy sobie wielkie dobro, jakim jest pokój.«

OVB, pod względem biznesowym wiele zyskało w 2021 roku, dzięki aprobacie Klientów dla osobistego doradztwa online świadczonego przez naszych Pośredników Finansowych oraz dzięki postępującej cyfryzacji procesów biznesowych, co dodatkowo zwiększyło znacznie efektywność naszych działań sprzedażowych.

Ze względu na bardzo dobre wyniki  z działalności i zysków w 2021 roku, Zarząd i Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 marca 2022 roku postanowiły zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,90 euro na akcję* za rok obrotowy 2021.

Przychody z działalności pośrednictwa osiągnęły nowy rekord 320,7 mln euro

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowo-Wschodniej, przychody z działalności pośrednictwa wzrosły znacząco o 21,1 proc., z 130,4 mln euro do 157,9 mln euro. W segmencie niemieckim przychody z działalności pośrednictwa wzrosły z 61,3 mln euro do 64,5 mln euro. Przychody z działalności pośrednictwa w segmencie Europy Południowej i Zachodniej, które wyniosły 98,4 mln euro, po 78,9 mln euro w roku po-przednim, również wzrosły bardzo znacząco o 24,7 proc. Koncern OVB wygenerował łączne przychody z działalności pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro.

EBIT gwałtownie wzrasta o 46,2 proc. do 21,8 mln euro

EBIT segmentu Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł dynamicznie o 43,4 proc., z 14,2 mln euro do 20,4 mln euro. Do wzrostu zysków przyczyniły się niemal wszystkie rynki krajowe. W segmencie niemieckim wynik operacyjny wzrósł z 8,1 mln euro do 8,2 mln euro. Zysk operacyjny segmentu Europa Południowa i Zachodnia wzrósł ponad dwukrotnie, o 117,1 proz. – z 4,2 mln euro w roku poprzednim do 9,1 mln euro w roku sprawozdawczym. W 2021 roku Koncern OVB osiągnął wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 21,8 mln euro (w roku poprzednim: 14,9 mln euro).
CFO Frank Burow komentuje: »Wzrost marży EBIT Koncernu OVB z 5,5 do 6,8 procent świadczy o osiągniętej poprawie efektywności.«

Prognoza na 2022 r.

OVB dąży do dalszego zwiększania liczby swoich Pośredników Finansowych i Klientów i generalnie oczekuje, że również w roku obrotowym 2022 osiągnie wzrost we wszystkich segmentach. Jednak obecnie wzrasta niepewność co do ogólnego rozwoju gospodarczego. Pomimo zwiększonego ryzyka, OVB widzi obecnie przedział od 315 mln euro do 330 mln euro dla przychodów Koncernu z tytułu pośrednictwa w roku finansowym 2022. Według obecnych szacunków, wynik operacyjny powinien wzrosnąć do 22-25 mln.

* Propozycja dla akcjonariuszy na walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2022

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.

OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.603 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,13 mln klientów.

W 2021 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro, jak też EBIT w wysokości 21,8 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za rok obrotowy 2021 oraz Raport Roczny są dostępne na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.
Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej:
www.ovb.eu Press Releases.èè

Wyniki Koncernu za 2021

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. –31.12.2020

01.01. –31.12.2021

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

3.96 mln

4.13 mln

+4,3%

Pośrednicy Finansowi (31. 12.)

liczba

5.248

5.603

+6,8 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

270,6

320,7

+18,5%

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2020

01.01. – 31.12.2021

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

14,9

21,8

+46,2%

Marża EBIT

%

5,5

6,8

+1.3% pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln euro

10,5

15,7

+49,9%

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,74

1,10

+49,9%

Dywidenda na akcję*

euro

0,75 + 0,25

0,90

+20,0 %

 

 

 

 

 

*  2021 Propozycja; zmiana w porównaniu z dywidendą w wysokości 0,75 euro za rok obrotowy 2020

Wyniki z poszczególnych regionów za 2021 r.

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2020

01.01. – 31.12.2021

Zmiana

Klienci (31. 12.)

liczba

2.70 mln

2.82 mln

+4,4%

Pośrednicy Finansowi (31. 12.)

liczba

3.071

3 276

+6,7%

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

130,4

157,9

+21,1%

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

14,2

20,4

+43,4%

Marża EBIT

%

10,9

12,9

+2.0% pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2020

01.01. – 31.12.2021

Zmiana

Klienci (31. 12.)

liczba

609.432

613. 386

+0,6%

Pośrednicy Finansowi (31. 12.)

liczba

1.242

1 240

-0,2%

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

61,3

64,5

+5,1 %

Wynik operacyjny (EBIT)

 mln euro

8,1

8,2

+1,2%

Marża EBIT

%

13,2

12,7

-0,5% pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

01.01. – 31.12.2020

01.01. – 31.12.2021

Zmiana

Klienci (31. 12.)

liczba

652.934

700. 606

+7,3%

Pośrednicy Finansowi (31. 12.)

liczba

935

1.087

+16,3%

Wpływy z tytułu pośrednictwa

 mln euro

78,9

98,4

+24,7%

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

4,2

9,1

+117,1%

Marża EBIT

%

5,3

9,2

+3.9% pkt.