OVB kontynuuje dobre wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

|

OVB kontynuuje dobre wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

  • Wzrost obrotów Koncernu o  3,3 procent
  • Powiększenie bazy Klientów o 5,8 procent
  • Wzrost liczby Pośredników Finansowych o 4,1 procent
  • Silny wzrost zysku operacyjnego o 29,0 procent


Kolonia, 10 listopada 2020 r. Koncern OVB kontynuuje pozytywne wyniki biznesowe w trzecim kwartale 2020 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku europejski Koncern pośrednictwa Finansowego osiągnął przychody z działalności pośrednictwa w wysokości 195,2 mln euro.

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowej i Wschodniej, przychody z działalności pośrednictwa wzrosły o 6,0 procent do 94,0 mln euro. Spółki krajowe w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji i na Ukrainie osiągnęły częściowo znaczący wzrost obrotu. W segmencie niemieckim przychody z działalności pośrednictwa w wysokości 44,6 mln euro były nieco niższe niż w roku ubiegłym. Segment Europy Południowej i Zachodniej zwiększył swoje przychody o 2,9 proc. do 56,5 mln euro. Szczególnie silnie wzrosły dochody z działalności pośrednictwa w Szwajcarii. Austria również osiągnęła wzrost sprzedaży. Belgia i Hiszpania osiągnęły poziom z poprzedniego roku.

CEO OVB Mario Freis: »Pozytywne wyniki biznesowe dowodzą, że OVB jest zdolne do adaptacji, elastyczne i potrafi szybko i skutecznie reagować na trudne sytuacje«.

Koncern OVB poszerzył swoją europejską bazę Klientów o 5,8 proc. z 3,71 mln w roku poprzednim do 3,93 mln Klientów na koniec września 2020 r. Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 4,1 proc. do 5 164 w stosunku do roku poprzedniego.

OVB zwiększyło swój wynik operacyjny w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy o 29,0 procent do 11,1 mln euro. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł znacząco o 30,9 proc. do 9,3 mln euro. EBIT w segmencie Europy Południowej i Zachodniej spadł z 3,4 mln euro do 3,0 mln euro. Natomiast wynik operacyjny w segmencie niemieckim wzrósł o 10,2 procent do 6,2 mln euro. Wynik Koncernu wzrósł znacząco, o 17,0 procent, do 8,3 mln euro. W okresie sprawozdawczym zysk na akcję osiągnął 58 eurocentów, w porównaniu z 50 eurocentami w tym samym okresie roku poprzedniego.

»Jestem szczególnie zadowolony ze wzrostu zysku operacyjnego. Osiągnęliśmy znaczący wzrost EBIT zarówno w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej, jak i w segmencie niemieckim. Utrzymując dyscyplinę kosztową, w bieżącym roku finansowym zwiększyliśmy inwestycje w digitalizację. W perspektywie średnioterminowej przyspieszymy naszą cyfrową transformację poprzez dalszy wzrost inwestycji«, powiedział CFO OVB Oskar Heitz.

Po pozytywnym rozwoju sytuacji w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, OVB podnosi swoją prognozę na cały 2020 rok i zakłada niewielki wzrost przychodów z działalności pośrednictwa i EBIT na poziomie  roku poprzedniego.  

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.

OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenia majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.164 Pośredników Finansowych opiekuje się 3,93 mln Klientów. W 2019 OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 257,8 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,1 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 

Wyniki Koncernu za 9 miesięcy 2020

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

3,71 mln

3,93 mln

+5,8 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

4.960

5.164

+4,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

188,9

195,2

+3,3 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

8,6

11,1

+29,0 %

Marża EBIT

%

4,6

5,7

+1,1 %-Pkt.

Wyniki Koncernu (według udziału Spółek)

mln euro

7,1

8,3

+17,0 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,50

0,58

+17,0 %

 

 

 

 

 

 

Dane z poszczególnych regionów za  9 miesięcy 2020

 

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

2,49 mln

2,68 mln

+7,7 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

2.854

3.051

+6,9 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

88,7

94,0

+6,0 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

7,1

9,3

+30,9 %

Marża EBIT

%

8,0

9,8

+1,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Kunden (30.09.)

liczba

614.044

611.437

–0,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

1.286

1.234

–4,0 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

45,3

44,6

–1,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

5,6

6,2

+10,2 %

Marża EBIT

%

12,4

13,9

+1,5 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Kunden (30.09.)

liczba

614.643

642.025

+4,5 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

loczba

820

879

+7,2 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

54,9

56,5

+2,9 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

3,4

3,0

–13,7 %

Marża EBIT

%

6,3

5,2

–1,1 %-Pkt.